Ansvarsforhold

Vedr. Fondsforvaltning AS` internettsider
Informasjonen på Fondsforvaltnings internettsider er basert på kilder som av Fondsforvaltning AS regnes som pålitelige. Selskapet kan imidlertid ikke garantere at informasjonen, gjennom manipulering, ikke har blitt forvridd av utenforstående og kan heller ikke garantere riktigheten av nevnte informasjon.
I den grad Fondsforvaltnings internettsider inneholder linker til andre hjemmesider etc., kan Fondsforvaltning AS ikke garantere adkomsten til disse, og Fondsforvaltning AS fraskriver seg alt ansvar for inneholdet på slike sider. Informasjon på Fondsforvaltnings internettsider er ikke alltid fullstendig og ikke egnet til å gi fullstendig grunnlag for beslutning om investeringer, som f.eks. kjøp og salg av fondsandeler.

Enhver investeringsbeslutning må fattes selvstendig av kunden og på dennes eget ansvar. Fondsforvaltning AS fraskriver seg alt ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade av noe slag, som har utspring i den nevnte informasjonen.Informasjonen på Fondsforvaltnings internettsider kan når som helst, og uten at dette meddeles på nevnte sider eller på annen måte, bli endret. Innholdet på Fondsforvaltnings internettsider beskyttes av loven om åndsverk. Kopiering, spredning eller forandring av disse internettsidene eller av deler av denne informasjonen. som tekst, grafikk, video, lyd, design eller logos, kan ikke skje med mindre Fondsforvaltning AS har gitt en skriftlig tillatelse til dette.Fondsforvaltnings internettsider eller informasjonen som finnes der, kan imidlertid tas ned på egen datamaskin og skrives ut i papirkopier. Fondsforvaltning AS kan når som helst endre informasjonen på denne siden. Man bør derfor sjekke siden regelmessig når man besøker selskapets internettsider.

Vedr. investering i verdipapirfond
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Den faktiske avkastningen en andelseier oppnår i fondet er avhengig av utviklingen i markedene, fondets risikoprofil og provisjoner, samt forvalterens dyktighet. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Anbefalingene er kun ment som veiledning, og bør suppleres med egne vurderinger.

 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no