Tegne andeler

Ved første gangs tegning i Pluss-fondene skal tegningsblanketten fylles ut og returneres til Fondsforvaltning AS. Tegningsblanketten inneholder de opplysningene forvaltningsselskapet trenger for å registrere andelseieren som kunde, samt nødvendige signaturer. Samtidig fylles feltet ut for det eller de fond kunden ønsker å tegne andeler i.

Finansdepartementet og Finanstilsynet har pålagt forvaltningsselskapene å gjennomføre legitimasjonskontroll ved inngåelse av nye kundeforhold i bekjempelsen av hvitvasking av penger. Bekreftet kopi av legitimasjon skal vedlegges tegningsblanketten, og sendes pr. post, telefax eller e-post. For privatpersoner godtas bekreftet kopi av pass, førerkort eller bankkort. Foretak / organisasjoner skal sende kopi av firmaattest/utskrift fra enhetsregisteret, samt bekreftet kopi av legitimasjon på den eller de person(er) med disposisjonsrett over selskapets / organisasjonens midler. Legitimasjon skal bekreftes av to myndige personer bosatt i Norge (signert, navn med blokkbokstaver, fødselsnr., adresser, telefon og e-postadresser på begge) evt. advokater, revisorer, regnskapsførere, finansinstitusjoner, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper, eiendomsmeglere, domstoler, politi eller offentlige etater.

Kunden overfører selv beløpet til det ønskede fondets konto. Kunden får tegningskurs den dagen pengene er registrert på fondets konto. Kunden mottar deretter tegningsbekreftelse som gir oversikt over antall andeler som er kjøpt og til hvilken kurs.

Klikk på bildet for å fylle ut tegnings- og innløsningsblanketten

Du kan laste ned Acrobat Reader gratis her

Når man allerede er kunde og ønsker å tegne nye andeler i ett eller flere fond, overføres pengene til det ønskede fondets bankkonto, og kunden sørger for at forvaltningsselskapet får kopi av kvitteringen.

Har du noen spørsmål om tegning og innløsning av andeler i Pluss-fondene, vennligst kontakt oss på telefon 23 00 12 50 eller bruk vårt kontaktskjema. Vi gjør oppmerksom på at prospekt, vedtekter og nøkkelinformasjon for fondene er tilgjengelig på våre nettsider, samt at de kan oversendes på forespørsel.

 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no