Risikoprofil

Valg mellom plasseringsalternativer
Historisk har fondsplassering vist seg å gi bedre avkastning enn bankinnskudd. I fond vil man i tillegg kunne forholde seg til definerte plasseringsrammer som imøtekommer den enkelte investors risikoprofil. Fondene har en klart definert risikoprofil, og en definert investeringsstrategi.

Risikoprofil og plasseringshorisont
Den historiske verdiutviklingen for ulike plasseringsalternativer viser at rentebærende fond har gitt en vesentlig høyere avkastning sammenlignet med bankinnskudd, mens en investering i aksjer har gitt en betydelig meravkastning i forhold til om midlene ble plassert i obligasjoner, sertifikater eller som bankinnskudd. Verdisvingninger fra år til år er et uttrykk for den risiko som er knyttet til de ulike plasseringsalternativene.

Ved plasseringer er det viktig å vurdere de årlige verdisvingningene knyttet til aksjer i forhold til den meravkastningen som man over tid kan oppnå i aksjer. Aksjer kan i et enkelt år falle med 20-30 prosent. Det er derfor nødvendig å ha en lengre tidshorisont i forbindelse med investeringer i aksjer.

Anbefalt strategisk porteføljesammensetning
Investor bør sørge for å sette sammen en balansert portefølje, tilpasset den enkeltes ønsker og krav i forhold til risiko og avkastning. Som et strategisk utgangspunkt kan følgende fordelinger legges til grunn:

Plasseringshorisont Risiko
Kort horisont (0-2 år)
Lav Middels Høy
- Pengemarkedet 100% 60% 30%
- Obligasjoner
0 40% 50%
- Norske aksjer
0 0 10%
- Utenlandske aksjer
0
0
10%
Middels horisont (2-5 år)
Lav
Middels
Høy
- Pengemarkedet
20%
10%
0
- Obligasjoner
60%
60%
40%
- Norske aksjer
10%
15%
30%
- Utenlandske aksjer
10%
15%
30%
Lang horisont (5 år +)
Lav
Middels
Høy
- Pengemarkedet
5%
0
0
- Obligasjoner
65% 50% 20%
- Norske aksjer
15%
25%
40%
- Utenlandske aksjer
15%
25%
40%

Det viktigste prinsippet i finansforvaltning er å sørge for en god risikospredning gjennom en fordeling av porteføljen på ulike typer fond, og at vektingen mellom dem tilpasses ønsket langsiktig risikoprofil.

 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no