Rentebærende fond

Felles for de rentebærende fondene som forvaltes av Fondsforvaltning AS er en konservativ risikoprofil. Fondene stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondene plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondene plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån.

Ta kontakt med selskapet hvis du ønsker en konkret gjennomgang av fondenes investeringer.


Rentebærende plasseringer deles inn i grupper - etter løpetiden


Pengemarkedsfond er det minst risikoutsatte plasseringsalternativet. I kategorien Pengemarkedsfond med lav risiko skal rentefølsomheten være maksimalt 0,5 år. I kategorien Pengemarkedsfond skal rentefølsomheten være maksimalt 1 år. Endringer i rentenivået har liten effekt på kursutviklingen i pengemarkedsfondene, som dermed oppnår en stabil avkastning. Gjennom å utnytte markedsmulighetene gir pengemarkedsfond som regel høyere avkastning enn plassering i bankinnskudd.
   

Fondsforvaltning AS tilbyr tre pengemarkedsfond:

Pengemarkedsfondet PLUSS Kort Likviditet

Pengemarkedsfondet PLUSS Kort Likviditet II

Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet

Pengemarkedsfondene plasserer pt. kun i verdipapirer utstedt av bank og bankinnskudd. PLUSS Kort Likviditet og PLUSS Kort Likviditet II kan ha en maksimal rentefølsomhet på 0,5 år. PLUSS Likviditet kan ha en maksimal rentefølsomhet på 1,0 år. Fondene egner seg til plassering av kortsiktig likviditet og som alternativ til bankinnskudd.
 
Ved førstegangsplassering er minimumsplassering i PLUSS Kort Likviditet II kr. 50 millioner. PLUSS Likviditet har kr. 5 millioner som minimumsplassering og PLUSS Kort Likviditet har kr. 100.000 som minimumsplassering. 

Obligasjonsfond består av papirer med en gjennomsnittlig gjenværende løpetid over ett år. Ved endringer i rentenivået vil kursutslagene være større enn i pengemarkedsfondene. Historiske data tilsier imidlertid at avkastningen over tid vil være noe høyere enn i pengemarkedsfondene.

Fondsforvaltning AS tilbyr tre obligasjonsfond:

Obligasjonsfondet PLUSS Rente

Obligasjonsfondet PLUSS Pensjon

Obligasjonsfondet PLUSS Obligasjon

PLUSS Obligasjon og PLUSS Rente er relativt korte obligasjonsfond med rentefølsomhet mellom 0 og 2 år. Kurssvingningene vil være relativt begrensede ved endring i rentenivået.

PLUSS Pensjon er et mellomlangt obligasjonsfond med rentefølsomhet mellom 1 og 5 år. Fondet er skreddersydd for penger med lengre plasseringshorisont, som f.eks. pensjonskasser, stiftelser, legater etc.


Med unntak for porteføljenes rentefølsomhet har obligasjonsfondene identiske plasseringsrammer som pengemarkedsfondene. Minimumsplasseringen i obligasjonsfondene PLUSS Rente og PLUSS Pensjon er kr. 100.000, og kr. 10 mill i PLUSS Obligasjon.

 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no