Rentebærende fond

Felles for de rentebærende fondene som forvaltes av Fondsforvaltning AS er den konservative risikoprofilen. Fondene stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondene plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondene plasserer ikke i industri lån eller ansvarlige lån.

For en konkret gjennomgang viser vi til porteføljeoversikter som man finner i selskapets løpende rapportering.


Rentebærende plasseringer deles inn i grupper - etter løpetiden


Pengemarkedsfond er det minst risikoutsatte plasseringsalternativet. I kategorien Pengemarkedsfond med lav risiko skal rentefølsomheten være maksimalt 0,5 år. I kategorien Pengemarkedsfond skal rentefølsomheten være maksimalt 1,0 år. Endringer i rentenivået har liten effekt på kursutviklingen i pengemarkedsfondene, som dermed oppnår en jevn og god avkastning. Gjennom å utnytte markedsmulighetene gir pengemarkedsfond som regel vesentlig høyere avkastning enn plassering i bankinnskudd, med meget god sikkerhet.
 
Obligasjonsfond består av papirer med en gjennomsnittlig løpetid over ett år. I disse fondene vil kursutslagene være større enn i pengemarkedsfondene, ved endringer i rentenivået. Historiske data tilsier imidlertid at avkastningen over tid vil være høyere enn i pengemarkedsfondene.
 

Fondsforvaltning AS tilbyr tre pengemarkedsfond:

Pengemarkedsfondet PLUSS Pengemarked

Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet

Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II

Pengemarkedsfondene plasserer pt. kun i verdipapirer utstedt av bank og bankinnskudd. PLUSS Pengemarked og PLUSS Likviditet II kan ha en maksimal rentefølsomhet på 0,5 år. PLUSS Likviditet kan ha en maksimal rentefølsomhet på 1,0 år. Fondene er derfor spesielt anvendelig for plassering av kortsiktig likviditet.
 
PLUSS Likviditet II er blant de rimeligste forvaltningstilbudene i markedet. Fondets minimumsplassering er kr. 50 millioner. PLUSS Likviditet har kr. 5 millioner som minimumsplassering og PLUSS Pengemarked har kr. 100.000 som minimumsplassering. Fondene har identiske plasseringsrammer.

Fondsforvaltning AS tilbyr tre obligasjonsfond:

Obligasjonsfondet PLUSS Rente

Obligasjonsfondet PLUSS Pensjon

Obligasjonsfondet PLUSS Obligasjon

PLUSS Obligasjon og PLUSS Rente er blant markedets korteste obligasjonsfond med rentefølsomhet mellom 0 og 2 år. Det betyr at fondene utsettes for små kursendringer når rentene endres. Kurssvingningene vil være relativt begrensede ved endring i rentenivået.

PLUSS Pensjon er et mellomlangt obligasjonsfond med rentefølsomhet mellom 1 og 4 år. Fondet er skreddersydd for penger med lengre plasseringshorisont, som f.eks. pensjonskasser, stiftelser, legater etc.


Obligasjonsfondene som forvaltes av Fondsforvaltning AS er relativt snevert definert m.h.t endring av rentefølsomhet. Dette gir andelseierne god styring av egen renterisiko. Med unntak for porteføljenes rentefølsomhet har obligasjonsfondene identiske plasseringsrammer som pengemarkedsfondene. Minimumsplasseringen i obligasjonsfondene PLUSS Rente og PLUSS Pensjon er kr. 100.000, og 10 mill i obligasjonsfondet PLUSS Obligasjon.

 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no Webdesign og CMS: InCreo