Kjøp og salg med BankID

EKSISTERENDE KUNDER
Ved kjøp og salg av fond skal tegnings- og innløsningsblanketten fylles ut og signeres med Bank-ID. Ved kjøp overfører
Kunden selv beløpet til det ønskede fondets konto. Eksisterende kunder med nye opplysninger om for eksempel signaturfullmakter og skattemessig tilknytning må fylle ut egenerklæringsskjemaet.
Fondsforvaltning AS kan avvise ordre om tegning og innløsning av fond hvis nødvendig dokumentasjon og/eller
egenerklæringsskjemaet mangler eller er mangelfullt utfylt.

NYE KUNDER
Ved første gangs tegning i PLUSS-fondene skal tegningsblanketten fylles ut og signeres med Bank-ID. Tegningsblanketten
inneholder de opplysningene forvaltningsselskapet trenger for å registrere andelseieren som kunde. Samtidig fylles feltet ut for det eller de fond kunden ønsker å tegne andeler i. Kunden overfører selv beløpet til det ønskede fondets konto. Kunden får tegningskurs den dagen pengene er registrert på fondets konto. Kunden mottar deretter tegningsbekreftelse som gir oversikt over antall andeler som er kjøpt og til hvilken kurs.
I tillegg skal egenerklæringsskjemaet fylles ut og signeres med Bank-ID. Finansdepartementet og Finanstilsynet har pålagt forvaltningsselskapene å gjennomføre legitimasjonskontroll ved inngåelse av nye kundeforhold i bekjempelsen av hvitvasking av penger. Foretak / organisasjoner skal legge ved kopi av firmaattest/utskrift fra enhetsregisteret. I tillegg må den eller de person(er) med disposisjonsrett over selskapets / organisasjonens midler legge ved legitimasjon. Dette gjøres ved å signere egenerklæringsskjemaet eller ved å legge ved bekreftet kopi av legitimasjonen. I så fall skal legitimasjonen bekreftes av to myndige personer bosatt i Norge (signert, navn med blokkbokstaver, fødselsnr.,adresser, telefon og e-postadresser på begge) evt. advokater, revisorer, regnskapsførere, finansinstitusjoner, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper, eiendomsmeglere, domstoler, politi eller offentlige etater.


TEGNINGS-
OG INNLØSNINGSBLANKETT
EGENERKLÆRINGS-
SKJEMA

Har du noen spørsmål om tegning og innløsning av andeler i PLUSS-fondene, vennligst kontakt oss på telefon 23 00 12 50 eller bruk vårt kontaktskjema. Vi gjør oppmerksom på at prospekt, vedtekter og nøkkelinformasjon for fondene er tilgjengelig på våre nettsider, samt at de kan oversendes på forespørsel.

 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no