Forvaltningskonseptet

Enkeltplassering eller total porteføljesammensetning
Målsettingen med en fondsplassering er å optimalisere avkastningen frem til midlene disponeres. En plassering kan med utgangspunkt i dette settes sammen av en portefølje bestående av aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond, som reflekterer en ønsket risikoprofil.
 
Investor kan velge en enkelt fondsplassering tilpasset et spesifikt og avgrenset plasseringsbehov, eller velge å få satt sammen en total portefølje. I så fall vil fondsforvalterens tilbud inkludere aktiv rådgivning og bistand innenfor viktige områder som aktiva allokering, samt risiko- og porteføljestyring. Verdipapirfond er et godt utgangspunkt for å kunne tilby en total forvaltning av hele investeringsportføljer.
 
Et fondsforvaltningsselskap har som målsetting å skape best mulig avkastning innenfor klart definerte plasseringsrammer, og har således sammenfallende interesser med kunden. I motsetning til andre aktører i verdipapirmarkedet er en fondsforvalter ikke transaksjonsmotivert. Det er derfor ikke grunnlag for habilitetskonflikter i den løpende forvaltningen av andelseiernes midler i verdipapirfond.

Fondsstruktur som grunnlag for en godt diversifisert portefølje

Fondene som forvaltes av Fondsforvaltning AS er et godt utgangspunkt for å kunne tilby en total forvaltning av hele investeringsporteføljer. I samarbeid med den enkelte kunde defineres en investeringspolicy, som tar utgangspunkt i hvilken risiko og hvilke verdisvingninger den enkelte kunde kan akseptere.
 
All forvaltning kan således skje i forhold til den aksepterte risikoprofil med basis i fondene. Fondsforvaltning AS vil følgelig være behjelpelig med den løpende risikostyringen av verdipapirporteføljen, og bidrar dermed til at den enkelte kunde oppnår en høyest mulig totalavkastning i forhold til definert og akseptert risiko nivå.

 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no