Fondsforvaltning AS

Fondsforvaltning AS tilbyr pengemarkedsfond, obligasjonsfond og aksjefond primært rettet mot større investorer som bedrifter, offentlig forvaltning, private investorer, organisasjoner og institusjoner, samt stiftelser og legater. Selskapet ble etablert i januar 1992, og er blant de større uavhengige forvaltningsselskapene i Norge. 

Andelseierdominert styre
Styret i Fondsforvaltning AS består av større andelseiere i fondene, og de fleste har lang erfaring fra finansforvaltning. I tillegg til å overvåke den løpende drift av forvaltningsselskapet har styret ansvar for fondenes plasseringsrammer.

  Styret i forvaltningsselskapet består av følgende medlemmer:
   Partner Odd Solbakken, NRP Procurator AS (styreleder)
   Siviløkonom Thor Fjellanger, Siviløkonom
   Finansdirektør Tore Bjerkan, Visma ASA (A)
   Økonomisjef Øyvind Wøllo, Sandefjord kommune (A)
   Finansforvalter Jan Wåge, SINTEF (A)
     Styret i forvaltningsselskapet består av følgende varamedlemmer:
   Cand.jur Martin Grøndahl, Cand.jur (A)
   Daglig leder Christopher W. Ihlen, Kevlar AS (A)
   Stabs- og økonomidirektør
Morten Dahl,
Norsk Inst. for Kulturminneforskning, NIKU (A)
   Cand.jur. Stein Kolrud, Cand.jur. (A) 
   Advokat Georg Scheel, Høyesterettsadvokat (A)
   Adm. direktør Jon H. Aaserud, Fondsforvaltning AS
   
   (A)= andelseier-representanter

Tett oppfølging av porteføljen
Fondenes investeringer baseres på makro-, sektor- og selskapsanalyser. Det legges stor vekt på en fortløpende vurdering av konjunkturutviklingen, og de følger denne vil ha for fondenes plasseringsstrategi, samt anbefalt vekting mellom alternative investeringsobjekter.

Selskapet vektlegger nære og stabile kundeforhold. Kundens midler ivaretas gjennom kontinuerlig markedsovervåking, -analyse og en effektiv gjennomføring. Selskapets forvaltere har erfaring og kompetanse fra forvaltning av så vel norske som internasjonale verdipapirer. Det stilles strenge etiske krav til hver enkelt medarbeider. Dette er formalisert ved at det er utarbeidet skriftlige etiske retningslinjer og strenge regler for egenhandel.

Fondsforvaltning AS legger stor vekt på å oppdatere andelseierne løpende om fondenes utvikling. I tillegg til standardrapportering tilbys skreddersydd rapporteringsformat for de som måtte ha behov for det. 

Lav forvaltningskostnad
Honorarstrukturen for fondene som forvaltes av Fondsforvaltning AS er lagt på et lavt nivå for å oppnå høyest mulig netto avkastning på andelseiernes midler innenfor fondenes definerte plasseringsrammer.

 

 


 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no